Положення про Департамент орнітології ВГО ZООСВІТ

1. Загальні положення

1.1. Департамент орнітології ВГО «ZООСВІТ» (надалі Департамент) є структурним підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання любителів птахів та дрібних хатніх тварин «ZООСВІТ», що створений  у відповідності до законодавства України та Статуту ВГО «ZООСВІТ».

1.2. Департамент здійснює свою діяльність на основі принципів добровільності, самоврядування, рівності членів, гласності і законності.

1.3. Діяльність Департаменту поширюється на всю територію України.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і чинним законодавством України, цим Положенням та Статутом ВГО «ZООСВІТ».

1.5. Департамент виконує координуючі функції в системі ВГО «ZOOСВІТ» відносно усіх видів птахів зареєстрованих в ВГО «ZООСВІТ»  і їх власників.

1.6. Департамент має свої бланки, емблему і інші засоби ідентифікації, затверджені Радою Департаменту та Правлінням ВГО «ZOOСВІТ».

1.7. Місце знаходження керівних органів Департаменту – м. Київ .

2. Мета та завдання.

2.1. Метою діяльності Департаменту є сприяння збереженню та покращенню генофонду птахів, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід міжнародних та вітчизняних орнітологічних організацій.

2.2. Основними завданнями Департаменту є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів птахів високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду птахів України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, які є здатними до життєдіяльності, можливості давати здорове потомство у відповідності до специфічних особливостей свого виду та породи;

- забезпечення діяльності єдиної системи селекції у птахівництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп’ютерного банку даних птахів України,
- оцінка за типом та якістю нащадків, одержання птахів з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів птахів України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку даних птахів України що утримуються і розводяться в умовах неволі;
- розробка стандартів вітчизняних порід птахів;
- стимулювання наукових досліджень в галузі орнітології, розвитку вільного обміну орнітологічною інформацією та племінним матеріалом між членами ВГО «ZOOСВІТ» та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

3. Напрямки і форми діяльності.

3.1. Задля досягнення мети та статутних завдань Департамент, у порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:
- здійснює племінну роботу з різними видами птахів що утримуються та розводяться в умовах неволі , веде племінну книгу птахів ВГО «ZООСВІТ»;
- видає родоводи ВГО «ZООСВІТ» із застосуванням абревіатури та логотипу ВГО «ZООСВІТ» на птахів що утримуються та народжені в умовах неволі, власниками яких є індивідуальні члени ВГО «ZООСВІТ»;
- реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, родоводи на птахів, власниками яких є індивідуальні члени;
- створює і утримує ідентифікаційну базу птахів України;
- здійснює співробітництво в галузі орнітології з науковими та учбовими закладами в Україні та за кордоном;
- організує та проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки птахів, чемпіонати, племінні огляди, випробування співочих птахів, як необхідні племінні заходи, з метою з’ясування характерних якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів’я, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей птахів, та відповідності їх міжнародним стандартам та проводить спортивні та культурні заходи з птахами за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан орнітології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у виданнях ВГО «ZООСВІТ», а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари для членів ВГО «ZООСВІТ»;
- здійснює для членів ВГО «ZООСВІТ» навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-орнітологів, фахівців, дресирувальників та суддів по спорту з птахами згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання  заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх у ВГО «ZООСВІТ»;
- слідкує за дотриманням орнітологічної етики членами ВГО «ZООСВІТ»;
- бере участь у благодійній діяльності;
- проводить інші заходи, які сприяють досягненню мети та завдань Департаменту орнітології ВГО «ZООСВІТ», що не суперечать Закону України «Про об’єднання громадян» та не передбачають отримання прибутку.

4. Управління.

4.1. Керівництво Департаментом здійснює Рада Департаменту, до якої входять Керівник Департаменту та Керівники відповідних підрозділів Департаменту. Відповідальний секретар обирається  з членів Ради та веде діловодство.

4.2. Керівник департаменту:

- призначається та звільняється з займаної посади Головою Правління ВГО «ZООСВІТ»;
- здійснює загальне керівництво та контроль над виконанням статутних завдань Департаменту;
- за дорученням Правління ВГО «ZООСВІТ» представляє інтереси Департаменту в орнітологічних організаціях України та відповідних міжнародних організаціях;
- звітує перед Правлінням ВГО «ZООСВІТ» про виконану роботу.

4.3. Керівники підрозділів:

- призначаються та звільняються з займаної посади Головою Правління ВГО «ZООСВІТ» за погодженням з керівником Департаменту;
- здійснюють керівництво та контроль над виконанням статутних завдань у відповідних підрозділах Департаменту:
1. підрозділ папуг і екзотичних птахів;

2. підрозділ класичного та виставкового хвилястих папужок;
підрозділ в’юркових ткачиків;

3. підрозділ співочої та кольорової канарки;

4. підрозділ співочих комахоїдних птахів;

5. підрозділ голубів та горлиць;

6. підрозділ декоративних курей;

7. підрозділ воронових та інших птахів.

- виносять на Раду Департаменту питання з роботи підрозділів.

4.4. У разі потреби в структурі Департаменту можуть створюватися секції та профільні комісії. Порядок створення і роботи секцій і профільних комісій визначається окремими Положеннями, які затверджується Правлінням ВГО «ZООСВІТ».

5. Внесення змін та доповнень до Положення

5.1.Всі зміни та доповнення в Положення розглядаються і приймаються Радою Департаменту та виносяться на затвердження Правління ВГО «ZООСВІТ».

6. Припинення діяльності

6.1. Діяльність Департаменту може бути припинена шляхом його реорганізації і ліквідації за рішенням Правління ВГО «ZООСВІТ» . 

 Затверджено на засіданні Правління ВГО «ЗООСВІТ»
05 червня 2010 року